Bild: Nacka kommun.

Miljö- och hållbarhetssamordnare i Nacka stad

Nacka kommun har höga ambitioner när det gäller miljöarbetet. Under 2019 rankade Aktuell Hållbarhet Nacka kommuns miljöarbete på första plats bland alla landets kommuner i kategorin storstäder och storstadsnära kommuner med motiveringen att Nacka har lyckats kombinera bostadsbyggande och ökat naturskydd.

I Nacka stad sker en omfattande exploatering som innefattar utbyggnaden av tunnelbanan, 13 500 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser samt flera större infrastrukturprojekt som exempelvis flytt-och överdäckning av väg 222, flytt av trafikplatser samt upphöjning av Saltsjöbanan.

Atrax har sedan 2018 haft rollen som övergripande samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor för exploateringen av Nacka stad. Uppdraget omfattar samordning vid utbyggnad av områdena Sickla-Plania och centrala Nacka/Skvaltan inom Nacka stad. I båda områdena pågår ett flertal detaljplaner samt planering för allmänna anläggningar. Som övergripande samordnare arbetar Atrax med att säkerställa att kommunens mål, riktlinjer och krav för hållbart byggande finns med i planbeskrivningar, markanvisningar och exploateringsavtal och att förfrågningsunderlag inkluderar kommunens krav för att förebygga störningar och påverkan under byggtiden.

Arbetet innefattar också att samordna stadsbyggnadsprojekt och samverka med de miljöresurser som arbetar direkt i projekten. Rollen inkluderar vidare att delta på byggmöten, ha en kontinuerlig dialog med byggaktörer samt följa upp exploatörer och entreprenörers handlingsplaner för att bevaka miljö-och hållbarhetsfrågorna.

I rollen som samordnare av miljö- och hållbarhetsfrågor ansvarar Atrax också för att arbeta proaktivt för att utveckla nya arbetssätt och rutiner samt att komma med förbättringsförslag. Detta innefattar regelbunden omvärldsbevakning och identifiering av förändrad lagstiftning, relevant forskning samt utvecklingsprojekt för hållbart byggande. Inom ramen för uppdraget arbetar Atrax även med processledning av workshops, seminarier och utbildningar. Utbildningsinsatserna kan vara riktade till många olika aktörer, som exempelvis exploatörer, entreprenörer, politiker, tjänstemän och driftpersonal hos kommunen.

Uppdraget innebär arbete med en mängd olika frågor i skeden från planering till genomförande som rör till exempel transporteffektivitet i städer, klimatkrav på infrastruktur, framtagande av underlag för mål och strategier, ställningstaganden i miljörelaterade frågor samt kommunikation med externa parter så som myndigheter och allmänhet.

 

Uppdragsgivare: Nacka Stad

Kontaktperson: Anders Elam
Telefon: +46(0)70-816 78 60
E-mail: anders.elam@atrax.se