Hållbarhetspolicy

Atrax är ett litet konsultbolag med en stor vision – att skapa en hållbar samhällsutveckling. Vår vision förverkligas av oss medarbetare. Vår arena utgörs av våra tjänster och vårt samhällsengagemang. Vi blir ständigt bättre.

Medarbetare
• Vi attraherar kompetenta och engagerade medarbetare som är lyhörda för kundens behov och som har vilja, kunskap och mod att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle.
• Vi främjar en arbetsmiljö som är sund och säker, där delaktighet, arbetsglädje och friskfaktorer är i fokus och de risker som finns tas om hand på ett strukturerat sätt (1)

Tjänster
• Vi tillhandahåller tjänster och lösningar som hjälper våra kunder att möta dagens utmaningar om att möjliggöra ett hållbart samhälle.
• Vi genomför vårt arbete på ett säkert, kvalitetsmedvetet och resurseffektivt sätt som uppfyller kundkrav och legala krav och som förebygger negativ påverkan på människor och miljö.

Samhälle
• Vi ingår samarbeten med kunder och samarbetspartners som bygger på långsiktighet och förtroende och med gemensam strävan om att skapa hållbara värden för samhället.
• Vi arbetar proaktivt med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande genom medvetna val i vår verksamhet och genom att tillhandahålla forum för samhällsengagemang.

Genom att arbeta systematiskt och målinriktat utifrån vår vision kan vi tillvarata de möjligheter vi har att skapa långsiktigt hållbara affärer som också leder mot en långsiktigt hållbar utveckling – för våra medarbetare och kunder, såväl som för samhället och vår planet.

Läs mer hur Atrax implementerar vision och policy under rubriken För en hållbarsamhällsutveckling

(1) I konceptet ”Hållbart medarbetarskap” beskrivs de förutsättningar, förhållningssätt och förväntningar som ligger till grund för vårt arbete att tillgodose en sund och säker arbetsmiljö och positiv företagskultur.