Tjänster inom förorenade områden

Förorenade områden kan innebära risker för miljö och människors hälsa. Föroreningarna kan förekomma både vid pågående verksamheter eller från historiska verksamheter. Vid övertagande och/eller exploatering av områden ligger ansvaret för att undersöka och åtgärda ett område i första hand på den som har orsakat föroreningen, till exempel verksamhetsutövaren, men beroende på detaljer som regleras i 10 kap. miljöbalken hålls även fastighetsägaren ansvarig.

Atrax har en lång och gedigen erfarenhet av arbeten inom förorenade områden. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom inventering/historiska kartläggningar (Fas I), miljötekniska undersökningar (Fas II), riskbedömningar, åtgärdsutredningar, §28 anmälan och handlingsplaner, miljökontroller och Environmental Due Diligence (EDD).

Sulfidproblematik

Atrax har flera miljötekniska konsulter med expertis inom miljögeokemi och lång erfarenhet av uppdrag rörande sulfidproblematik. Vi erbjuder vägledning avseende provtagning och klassificering av potentiellt syraproducerande sulfidförande berg i olika typer av projekt (tidiga skeden och produktion).

Inom ramen av vägledningen redovisas i detalj hur undersökningar och provtagningar ska utföras i syfte att fastställa förekomst av potentiellt sulfidförande material samt tillämpliga metoder för att klarlägga huruvida påvisade sulfidförekomster utgör ett miljöproblem. Vidare diskuteras tillämpning, utvärdering och tolkning av erhållna resultat i syfte att kunna klassificera bergmaterialet.

I vägledningen redovisas en hanteringsplan av sulfidförande bergmaterial som är tillämplig inom exploateringsprojekt inom detaljplaneskedet. Inom ramen av vägledningen redovisas även förslag till skyddsåtgärder för återanvändning av sulfidförande bergmaterial.

Inventering/Historisk kartläggning (Fas I)

Ett första steg i att utvärdera om nuvarande eller historiska verksamheter kan ha förorenat mark eller grundvatten på en fastighet är en s.k. Fas I inventering/Historisk kartläggning. Ofta är en Fas I inventering en skrivbordsprodukt där tillgängligt material hos myndigheter och på relevanta offentliga webbsidor inhämtas. Vid behov kan även ett platsbesök och intervjuer hållas med verksamma personer.

Resultaten sammanställs i en skriftlig rapport tillsammans med en bedömning av riskerna.
Fas I-inventeringar kan även utföras i enlighet med Naturvårdsverkets metodik för förorenade områden inklusive riskklassning (MIFO).

Miljötekniska undersökningar (Fas II)

En Fas II undersökning kan utföras i samband med en Fas I inventering, eller som en fristående undersökning. En Fas II undersökning innebär ofta intrusiv provtagning av jord, grundvatten och/eller sediment. Men kan även innefatta provtagning av luft eller byggnadsmaterial. Har man utfört en Fas I inventering så riktas ofta provtagningspunkterna nu till de potentiella föroreningskällor som då identifierades.

Analyser på, för uppdraget, relevanta parametrar utförs på ackrediterade laboratorium. Arbetet sammanställs i en resultatrapport där analysresultaten jämförs mot relevanta riktvärden, t.ex. Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) och Mindre Känslig Markanvändning (MKM).

Ifall föroreningar identifierats kan nästa steg vara ytterligare miljötekniska undersökningar för att fylla i kunskapsluckor för att erhålla ett tillräckligt bra underlag för att ta fram riskbedömningar, åtgärdsutredningar och kostnadsbedömningar.

Riskbedömning

Med hjälp av en riskbedömning tar man reda på hur mycket riskerna måste reduceras för att marken ska kunna användas på det sätt som önskas för att människor, djur och miljö inte ska skadas. Riskbedömning av förorenade områden blir underlag till vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. Valet mellan förenklad eller fördjupad riskbedömning beror på situationen i det aktuella förorenade området. Ofta utgår man ifrån en förenklad riskbedömning, för att vid behov övergå i en fördjupad.

Åtgärdsutredning

I detta steg identifieras och analyseras tänkbara alternativa åtgärder för efterbehandling av det förorenade området. Ett åtgärdsalternativ kan bestå av en eller flera åtgärdsmetoder, som i sin tur kan bestå av en eller flera åtgärdstekniker. Generellt kan man minska riskerna med föroreningar för hälsa och miljö på två sätt:

1. Genom att ta bort eller minska förorening,
2. Genom att skydda människa och miljö mot föroreningen.

I en åtgärdsutredning tar man hjälp av de övergripande åtgärdsmålen och resultatet från riskbedömningen. Man arbetar stegvis för att sålla fram vilka åtgärdsalternativ som är lämpliga för det aktuella området: En vanlig åtgärd är att man schaktar bort de förorenade massorna och lämnar dem på en deponi. Andra exempel på åtgärder är jordtvätt, stabilisering/solidifiering och förstärkt naturlig självrening. Sammanställningen av acceptabla åtgärdsalternativ, och deras kostnader, blir ett viktigt underlag för riskvärderingen, där sedan ett slutligt förslag till åtgärdsalternativ tas fram.

§28 Anmälan och Handlingsplan: Innan man börjar åtgärda (avhjälpa) en förorening behöver detta anmälas till tillsynsmyndighet. Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpande åtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa. I denna anmälan upprättas ramarna för arbetet så att saneringsarbetet skall gå till på rätt sätt ur flera perspektiv bl.a. transporter, mottagningsanläggningar, slutprovtagning och rapportering. För att lyckas med den avhjälpande åtgärden, ur tekniskt perspektiv samt för att uppfylla tillsynsmyndighetens krav, upprättas tillsammans med beställaren en handlingsplan för hur saneringsarbetet skall utföras, dokumenteras och rapporteras.

Miljökontroll

Miljökontroll av mark kan utföras dels vid saneringar men även för generella masshantering vid entreprenader. Schaktmassor klassas som ett avfall enligt miljöbalken 15 kap. 1 § och måste hanteras på rätt sätt. Vid en miljökontroll av mark utförs provtagning, kemisk analys och avfallsklassning av de volymer schaktmassor som uppstår i ett uppdrag.

Det finns stor ekonomisk vinning i att utföra en systematisk klassning av schaktmassor. Detta eftersom vissa massor då eventuellt kan återanvändas inom projektet istället för att importera nya massor. Om massorna skall köras till deponi, så skiljer sig kostnaden för olika föroreningsklasser mycket åt, och att skicka massor på deponi med en onödigt hög föroreningsklass blir då kostsamt.

Målet med miljökontrollen är att uppnå en effektiv, ekonomisk och miljömässigt riktig masshantering. Vid sanering av förorenad mark utförs även miljökontroller efter schaktning i schaktväggar och botten i syfte att kontrollera att kvarvarande halter i marken uppfyller uppsatta åtgärdsmål.

Miljö Due Diligence (Environmental Due Diligence, EDD)

Vid köp eller försäljning av företag blir miljö en allt mer avgörande roll i bedömningen av värdet av företaget. Vid ett företagsförvärv övertas även ansvaret för eventuella föroreningar som inte har sanerats. Detta gäller främst händelser från företagets historia, men som medför direkta kostnader för företaget. Denna problematik medförde bland annat att Svenskt Näringsliv publicerade en egen handbok gällande just detta.

Atrax utför den säkra bedömningen som anges i Svenskt Näringslivs handbok för fastställandet av de eventuella miljöskulderna. Det kan utföras enligt en internationell standard såsom ASTM E1527–13 eller hur kunden vill få bedömning utförd. I flertalet av uppdragen sker endast en Fas I bedömning (enligt ovan). Dock kan en due diligence medföra provtagning av mark, grundvatten, spillvatten m.m. för att fastställa eventuella föroreningar, en Fas II bedömning. De senaste 10 åren har också due diligence utvecklats till att omfatta flera områden/aspekter än den ursprungliga ASTM E1517-13 såsom CSR (Corporate Social Responsibility), arbetsmiljö & säkerhet (H&S), ESG (Environmental, Social and Governance) samt bedömning av råvaror såsom konfliktmineraler eller liknande.

Exempel på uppdrag

  • Miljöteknisk konsult vid rivning av OKQ8 och Petrolias depåverksamhet på Loudden – Läs mer
  • Miljökonsult åt Skanska i projektet Barkarbystaden II, som är ett av landets största exploateringsprojekt. Dit kommer tunnelbana att förlängas och över 40 000 invånare kommer att där bo i framtiden. – Läs mer
  • Atrax, i samarbete med områdets främsta forskare, utreder förekomst av sura sulfatjordar, dess konsekvenser och möjliga åtgärder, inom stora exploateringsuppdrag i Järfälla kommun.
  • Miljöinventering avseende förorenade ämnen i byggnader, inför försäljning av höghuskomplex i Vällingby. Inventeringen avsåg verksamheter, lägenheter och hotellrum.
  • Miljöteknisk markundersökning och fördjupad riskbedömning vid St Eriks fd betongindustri, där tidigare industriområde planeras för bostadsexploatering.
  • Projektering av efterbehandlingsåtgärder avseende mark och sediment i Bromstensstaden. I uppdraget ingår upprättande av plan för hantering av muddermassor och förorenade massor i samband med exploatering samt att skriva kontrollprogram för genomförandet.
  • Expertstöd och vägledning avseende provtagning och klassificering av sulfidförande berg åt Exploateringskontoret, Stockholm Stad.

 

Kontaktperson: Sara Levin
Telefon: +46(0)70-938 15 74
E-mail: sara.levin@atrax.se