Tjänster inom arbetsmiljö

Atrax har flera erfarna konsulter inom arbetsmiljöområdet. Vi kan bland annat erbjuda hjälp med byggarbetsmiljösamordning i planering och projektering samt i utförande, riskanalyser, utformning och uppföljning av arbetsmiljöplaner, utformning av krishanteringsplaner, leda och/eller delta i skyddsronder, lagefterlevnadsuppföljning, utbildningar i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, kravställning vid upphandling och andra delar av våra kunders systematiska arbetsmiljöarbete.

Byggarbetsmiljösamordning under planering och projektering samt utförande

Under projekteringen ser vi till att arbetsmiljöfrågorna beaktas; att tidsplaner är utformade så att arbetets takt inte är för snäv för en säker arbetsplats, att transporter kan ske på ett säkert sätt och att material samt arbetsmetoder väljs med hänsyn till ergonomi och skaderisk.

Under projekteringen ser vi till att arbetsmiljöfrågorna beaktas redan tidigt. Det finns flera risker som behöver omhändertas redan under systemhandlingsskedet med fördjupning under bygghandlingsskedet. Detta för att skapa goda förutsättningar för en säker arbetsplats under produktion. Vi hjälper våra kunder att kontrollera att tillämpliga delar av bygg-och anläggningsföreskriften är uppfyllda.

I utförandefasen av ett projekt handlägger vi BAS-U-frågor. Vi samordnar arbetsmiljöarbetet med övriga aktörer och vi sätter upp organisation och rutiner för hur det dagliga arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Vi följer upp att lagkrav och uppsatta rutiner följs.

Utbildningar

Våra arbetsmiljöspecialister har lång erfarenhet av att utforma och leda utbildningar med fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Vi kan till exempel utbilda i arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, i byggarbetsmiljö med särskilt fokus på byggherrens ansvar och vi kan utforma säkerhetsutbildningar utifrån de särskilda risker som finns på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöplaner

Vi hjälper till att ta fram och uppdatera arbetsmiljöplaner för våra kunder i deras projekt. Vi säkerställer att de riskanalyser och arbetsberedningar som krävs är korrekt utförda och dokumenterade, samt att de uppdateras vid behov.

Skyddsronder / Skyddsverksamhet

Vi har erfarenhet av att leda och följa upp skyddsronder. Med kontakter inom specialistfirmor för till exempel ställningar, elsäkerhet och fallskydd kan vi även hjälpa till med att anordna riktade ronder med 3:e parts granskning för att följa upp att säkerheten lever upp till ställda krav för dokumentation och utförande.

Exempel på uppdrag inom arbetsmiljö

  • Arbetsmiljöspecialist i byggskedet för Trafikverket i projekt Förbifart Stockholm – Läs mer
  • Arbetsmiljöhandläggare vid avdelningen för stora projekt i Täby kommun – Läs mer
  • Byggarbetsmiljösamordnare under utförandet (BAS-U) av Trafikförvaltningens program Spårväg City sedan 2013, vid projekten som omfattat renoveringen av Lidingöbanan och AGA-depån.
  • BAS-U- och miljösamordning för flertal arbeten med spårverksamheten på Djurgården åt Trafikförvaltningen.
  • Arbetsmiljöspecialist i Trafikverkets projekt Ostlänken, Sveriges första höghastighetsjärnväg.
    Uppdraget innebar en övergripande specialistroll inom arbetsmiljöfrågor med fokus tidiga skeden.
  • Handläggare för BAS-U, Samordning för en aktör i anläggningsbranschen, innefattade framtagande av arbetsmiljöplan, rutiner för det dagliga arbetsmiljöarbetet, organisera och leda skyddsronder mm.

 

Kontaktperson: Tove Bäckström
Telefon: +46(0)70 570 21 00

E-mail: tove.backstrom@atrax.se